Download Akut Thoraxkirurgi by Jan R. Malina PDF

By Jan R. Malina

Swedish coursebook in thoracic surgical procedure.

Show description

Read or Download Akut Thoraxkirurgi PDF

Best surgery books

Complications in Surgery and Trauma

The one in-depth resource to concentration in particular on surgical issues, this reference offers sensible details at the occurrence, administration, and avoidance of issues encountered in the course of and after surgeries. Spanning the significant array of issues regarding a large choice of preoperative, intraoperative, and postoperative occasions resembling organ transplant, amputations, nerve and fracture fix, wound fix, and epidermis grafting, this advisor deals specific counsel and strategies to acknowledge and keep watch over problems within the working room, emergency ward, and extensive care unit.

ENT: An Introduction and Practical Guide

ENT: An advent and functional consultant provides you with a vital creation to the medical exam, remedy and surgeries masking the ENT stipulations most ordinarily encountered within the emergency environment, ward and outpatient hospital. The step by step process lets you study the entire beneficial ideas and techniques at a look.

Rhinology and Allergy for the Facial Plastic Surgeon, An Issue of Facial Plastic Surgery Clinics, 1e

Otolaryngologists, Facial Plastic Surgeons, and different reconstructive and beauty surgeons take care of sufferers who're having rhinoplasty strategies with concomitant rhinology and hypersensitive reaction health conditions. Likewise, they take care of sufferers with those health conditions who've already passed through rhinoplasty surgical procedure.

Pelvic pain management

Pelvic discomfort administration is an evidence-based advisor to figuring out the fundamentals of ache mechanisms, pharmacology, invasive and noninvasive therapy modalities, and ache administration protocols concerning the complicated challenge of pelvic discomfort. The e-book addresses all elements of soreness administration necessities, new applied sciences and units, persistent soreness concerns, opioid and non-opioid pharmacology, together with newly licensed medicines, and exact populations together with pediatrics, the aged, and sufferers with co-existing ailment.

Additional resources for Akut Thoraxkirurgi

Example text

Blodtrycket i a. pulmonalis för­ ändras mycket lite eller inte alls. Under normala förhållanden passerar de röda blodkropparna lungkapillärerna – en sträcka 350 µm lång – under den tid som behövs för gasutbyte, dvs. under 0,5 sekund. Flödeshastigheten i ett utökat antal cirkulerade lungkapillärer vid ökad cirkulation påverkas inte eller endast marginellt och gasutbytet förlöper helt normalt. ex. vid en arteriovenös missbildning i lungan, blir syrsättningen i kapillärerna nedsatt. Som redan tidigare förklarats varie­ rar cardiac output vid andning, framför allt vid djupandning, vid ansträng­ ning och kroppsarbete.

Den reflekterade sig­ nalen utgörs av en serie av vertikala linjer som granskas på TV-skärmen eller registreras grafiskt på pappret. Linjernas längd motsvarar signalens styrka och avståndet från bas­ linjen uppger distansen i cm. 2. B-scan (B står för Brightness modulation). Topparna från ett A-scan registreras som en serie punkter och punkternas ljusstyrka motsvarar den reflekterade signalens intensitet. 3. M-scan (M står för Motion mode) är egentligen ett endimensionellt B-scan som registre­ ras kontinuerligt på en pappersremsa.

För att få upplysning om tryckförhållandena i vänsterhjärtat introdu­ cerade Swan och Ganz 1970 en speciell, ballongförsedd kateter. Registreringen av ocklusionstrycket – PAOP – underlättar diagnostik av hjärtsvikt och bidrar till att särskilja olika typer av lungödem. ex. m. Metodens nackdel är att mätresultaten är opolit­ liga vid takykardi, klaffel och när en hjärtsjukdom eller rubbningar i lung­ cirkulationen inte kan uteslutas. Patologiska engångsvärden återspeglar inte heller utvecklingen av tryckförhållandena i vänsterhjärtat.

Download PDF sample

Rated 4.59 of 5 – based on 46 votes